هنر در معماری

Ali Akbar Safaian

۱۳۶۹ برنده مسابقه هنری مرکز زیست شناسی دانشگاه ورسبورگ

دنیای حشرات (گالری)

 

طراحی رنگ کل مجموعه مدارس "کریستیان سامت شوله" شهر پگنیتز٫ ۱۳۷۷

(Gallery)

 

نقاشی دیواری (فرسک) مجموعه مدارس "کریستیان سامت شوله" شهر پگنیتز٫ ۱۳۷۰

(Gallery)