نقش برجسته

علی اکبر صفاییان

سری نقش برجسته «میراث» (گالری)

سری نقش برجسته «میراث زمین» (گالری)

سری نقش برجسته «۱۳۸۴ - ۱۳۷۰» (گالری)